Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

delein
4993 3a4d 500
Reposted fromdzony dzony

January 16 2017

delein
5822 6e2b
Reposted fromkilly killy viaikari ikari
delein
8292 4476 500
Reposted frommeem meem viaikari ikari
delein
8291 1382 500
Reposted frommeem meem viaikari ikari
delein
5918 9951
Reposted fromsiegmunda siegmunda viadzony dzony

January 13 2017

delein
4363 8976 500
Reposted fromcorvax corvax vianikotyna nikotyna
delein
delein
Reposted fromsz sz viakapitandziwny kapitandziwny
delein
Reposted frombluuu bluuu viafalkaa falkaa
delein
Reposted fromFlau Flau viaArtifexExMachina ArtifexExMachina
delein
9339 10af
Reposted fromczinok czinok viastrzepy strzepy
delein
5096 c7ae
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viamendel mendel
delein
6787 76eb 500
snek anatomy 101
Reposted fromniktwazny niktwazny viawujcioBat wujcioBat
delein
7704 10c2
Reposted frompablafiorella pablafiorella vianoisetales noisetales
delein
5859 2856 500
Reposted fromhagis hagis vialathea lathea

January 12 2017

delein
8290 3ab3 500
Reposted fromkelu kelu viaikari ikari
delein
1525 7543
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari

January 08 2017

delein
6863 2a05
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viatoxicsoul toxicsoul

January 05 2017

delein
Mam wrażenie, że dziś ludzie lodowacieją, coraz trudniej o uczucia wyższego rzędu, o coś, co kiedyś było naturalnym wyznacznikiem człowieczeństwa, dziś trzeba walczyć. Na cholerę żyć w społeczeństwie do tego stopnia wzajemnie zantagonizowanym. Lepiej zakochać się w lesie i czytać stare książki. Kiedyś ludzie bardziej się lubili.
— Szymon Hołownia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkreslajmnie podkreslajmnie
delein
0457 62ad
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaFreXxX FreXxX
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl