Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

delein
7683 6b69 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaikari ikari
delein


Happy Mother’s Day!
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaikari ikari

May 11 2017

2135 22fb 500

May 08 2017

delein
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
delein
bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „oooo"!
— Kerouac, "W drodze"
Reposted frompingwineq pingwineq viaahuramazda ahuramazda
delein


Sports Awareness T-Shirt
delein
6874 050d 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
delein
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaEdgi Edgi
3530 a5ae

welcome to wizard school!

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viavol vol
delein
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
delein
Reposted fromdoener doener viaikari ikari

May 07 2017

delein
6213 83d1
Reposted fromtaSowa taSowa viaiwowad iwowad
delein
3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viaabl abl
5320 7dfb 500
Reposted fromhughoconner hughoconner viamanxx manxx
delein
8693 521b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari

May 05 2017

delein
0550 25d5 500
Reposted fromMiziou Miziou viaikari ikari
2162 5847 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viadzony dzony
delein
6912 9bad 500
Reposted fromnyaako nyaako viaikari ikari
4639 a85d 500
Reposted fromidiod idiod viaw0lfsburger w0lfsburger
delein
6363 46d9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl