Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

8431 1a8f

Dragon

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viakanikani kanikani
delein
delein
9171 e93c
Reposted frommhorrighan mhorrighan vialathea lathea
delein
delein
Reposted fromkjn kjn viadzony dzony
delein
6188 2bf4 500
Reposted fromdzony dzony
delein
6190 ed77 500
Reposted fromdzony dzony

August 02 2017

delein
7579 4b69 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamanxx manxx
delein

elenamorelli:

{ mountains and the lake }
-pragser wildsee, june 2014-

delein
1608 b267
Reposted frombearded bearded viadzony dzony

July 31 2017

delein
1034 22a0 500
Tatry
delein
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder viasiostra siostra
delein
6361 2b03 500
Reposted fromsatori satori viacat-astrophe cat-astrophe

July 30 2017

delein
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem… Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną. Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Lem
Reposted fromoutcat outcat viamesoute mesoute

July 28 2017

delein
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viasaureus saureus
delein
1986 633f 500
Reposted fromexistential existential viaidylla idylla
2135 22fb 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaikari ikari
delein
Reposted fromFlau Flau vialathea lathea

July 27 2017

delein
5720 e636 500
Poezje vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl